Absolute Maximum Ratings Min Max Unit
MikroBUS
+5V Supply voltage -0.5 5.5 V
+3.3V -0.5 5.5 V

 

Recommended Operating Conditions Min Max Unit
MikroBUS
+5V Supply voltage 4.0 5.5 V
+3.3V 2.7 5.5 V

 

Parameter
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
ICC 3.3V - 5.0V 15 60 mA

 

Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit
UFL, SMA

VO

Output Voltage

0 - C_VCC V

Parameter Test Conditions Min Max Unit

UFL, SMA

VOL  IOL = 9 mA C_VCC = 3.3V 0.55 V
IOL = 10mA C_VCC = 5.0V 0.55
VOH IOH = -9mA C_VCC = 3.3V 2.4 V
IOH = -10mA C_VCC = 5.0V 3.3
FO C_VCC = 3.3V 80 210 MHz
C_VCC = 5.0V 80 230 MHz
LPLL
Phase noise, PLL


10 Hz

TDB


dBc/Hz
100 Hz dBc/Hz
1 kHz dBc/Hz
10 kHz dBc/Hz
100 kHz dBc/Hz
1 MHz dBc/Hz

 

Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit
REF
FREF Input frequency 10 32 MHz
VIL 0 V
VIH 1.8 5 V
PREF Input power 5MHz - 32MHz 10 20 dBm